Finantare nerambursabilă de până la 1.000.000 euro pentru IMM-uri

Prin Programul Operațional Regional, axa prioritară 2.2 Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor se pot accesa până la 1.000.000 euro, finanțare dedicată IMM-urilor non-agricole din mediul urban, precum și întreprinderilor non-agricole din mediul rural.

Obiectivul specific al acestei axe prioritare îl reprezintă îmbunătățirea competitivității economice prin creșterea productivității muncii în IMM-uri în sectoarele competitive identificate în Strategia Națională pentru Competitivitate.

Această prioritate de investiție va sprijini dezvoltarea IMM-urilor pentru îmbunătățirea capacităților avansate de dezvoltare a produselor și a serviciilor, în vederea creșterii competitivității economiilor regionale și naționale. În acest sens, se au în vedere IMM-urile care sunt interesate de găsirea unui model optim de creștere, atât în sensul trecerii în altă categorie de dimensiune, cât și în sensul dezvoltării activității desfășurate, în scopul creșterii dimensiunii pieței adresate (piața locală să devină regională, națională sau internațională).

Acest apel de proiecte se adresează regiunilor de dezvoltare Nord Est, Sud Est, Sud Muntenia, Sud Vest Oltenia, Vest, Nord Vest, Centru. În cadrul prezentului apel nu se pot depune proiecte pentru investițiile localizate pe teritoriul acoperit de instrumentul Investiții Teritoriale Integrate (ITI) Delta Dunării (arealul format din 38 de unități administrativ-teritoriale din cadrul Rezervației Biosfera Delta Dunării, Județul Tulcea și nordul Județului Constanța).

Printre principalele criterii de eligibilitate enumerăm:

 •  solicitantul se încadrează în categoria IMM-urilor din mediul urban, sau a întreprinderilor mijlocii din mediul rural, cu profil non-agricol
 • solicitantul a înregistrat un număr mediu de salariați de cel puțin 3, în anul fiscal anterior depunerii cererii de finanțare
 •  solicitantul a desfăşurat activitate pe o perioadă corespunzătoare cel puţin unui an fiscal integral, nu a avut activitatea suspendată temporar oricând în anul curent depunerii cererii de finanțare și în anul fiscal anterior și a înregistrat profit din exploatare (>0 lei) în anul fiscal anterior depunerii cererii de finanțare

Sunt favorizate următoarele domenii de activitate (clase CAEN) în care se realizează investiția:

13 – Fabricarea produselor textile

14 – Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte

15 – Tabacirea si finisarea pieilor; fabricarea articolelor de voiaj si marochinarie, harnasamentelor si încaltamintei; prepararea si vopsirea blanurilor

16 – Prelucrarea lemnului, fabricarea produselor din lemn si pluta, cu exceptia mobilei; fabricarea articolelor din paie si din alte materiale vegetale împletite

26 – Fabricarea calculatoarelor si a produselor electronice si optice

27 – Fabricarea echipamentelor electrice

28 – Fabricarea de masini, utilaje si echipamente n.c.a.

31 – Fabricarea de mobila

43 – Lucrari speciale de constructii

 

Valoarea sprijinului nerambursabil:

Valoarea sprijinului nerambursabil este de minim 200.000 euro si maxim 1.000.000 euro. Aceste plafoane se aplică întregii valori a finanțării nerambursabile, constând atât din ajutor de stat cât și, dacă este cazul, din ajutor de minimis.

 

Intensitatea sprijinului nerambursabil

Pentru componenta de ajutor de minimis a proiectului, contribuția programului (acoperită din FEDR și bugetul de stat) este de maximum 90% din valoarea eligibilă a cheltuielilor finanțabile prin ajutor de minimis și în limita plafonului de minimis.

Tipuri de acțiuni și cheltuieli eligibile:

 1. Cheltuieli pentru amenajarea terenului

1.1 Amenajarea terenului

1.2 Amenajări pentru protecţia mediului şi aducerea la starea iniţială

 1. Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului
 2. Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică

3.1 Studii de teren

3.2 Obţinere avize, acorduri, autorizaţii

3.3. Proiectare şi inginerie

3.4. Consultanţă

3.5. Asistenţă tehnică

 1. Cheltuieli pentru investiţia de bază

4.1. Construcţii şi instalaţii

4.2. Dotări (utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale cu si fara montaj, dotări)

4.3. Active necorporale

 1. Alte cheltuieli

5.1. Organizare de şantier

5.2. Cheltuieli diverse şi neprevăzute

 1. Cheltuieli cu activitățile obligatorii de publicitate și informare
 2. Cheltuielile cu activitatea de audit financiar extern
 3. Cheltuieli cu activități specifice priorității de investiție

8.1. Cheltuieli cu activități de certificare/recertificare a produselor, serviciilor, proceselor

8.2. Cheltuieli cu activități de certificare/recertificare a sistemelor de management

8.3. Cheltuieli cu activități de internaţionalizare

Pentru servicii complete de consultanță în accesarea de fonduri nerambursabile, folosiți una din următoarelor metode de contact:

 • Formular online: Click aici
 • E-Mail: office@zagodevelopment.ro
 • Telefon: 0747 010 793/0771 516 592

 

Investiții pentru IMM-uri inovative prin intermediul POR 1.1. C Fonduri europene 2018 pentru exploatatii pomicole
Your Comment

Leave a Reply Now

Your email address will not be published. Required fields are marked *