Investiții pentru IMM-uri inovative prin intermediul POR 1.1. C

 

Prin POR 1.1.C. – Investiţii pentru IMM-uri pentru implementarea unui rezultat al cercetării – inovării în parteneriat cu un ITT  se finanțează investiții pentru IMM-uri, având ca scop creşterea competitivităţii economice, prin intermediul transferului tehnologic, în vederea majorării ponderii IMM-urilor inovative care colaborează cu alții.

Prin intermediul acestui program de finanțare se pot depune proiecte care au investițiile localizate in cadrul regiunilor de dezvoltare Nord Est, Sud Est, Sud Muntenia, Sud Vest Oltenia, Vest, Nord Vest, Centru, cu excepția regiunii de dezvoltare Bucureşti-Ilfov.

Finanțarea se va realiza pe baza unui acord de parteneriat între un IMM și un ITT pentru a valida faptul ca prin intermediul investiției se va realiza transferul tehnologic.

 

Intensitatea sprijinului nerambursabil

Contribuția programului la finanțarea unei investiții în cadrul prezentului apel de proiecte este de maximum 90% din valoarea eligibilă a investiției.

 

Valoarea sprijinului nerambursabil

Valoarea minimă a finanțării nerambursabile este de minim 25.000 euro și maxim 200.000 euro.

 

Solicitanți eligibili

IMM-uri (microîntreprinderi, întreprinderi mici, întreprinderi mijlocii) în parteneriat cu entități de transfer tehnologic acreditate în conformitate cu prevederile legale in vigoare.

Forma de constituire a solicitantului este parteneriatul dintre:

 • societate sau o societate cooperativă
 • entitate de inovare și transfer tehnologic (ITT) constituită în conformitate cu prevederile legale în vigoare
Nu sunt eligibile alte tipuri de parteneriate în cadrul apelului de proiecte.

Entitațile de inovare și transfer tehnologic (ITT) sunt:  centrele de transfer tehnologic-CTT, incubatoarele tehnologice şi de afaceri-ITA, centrele de informare tehnologică-CIT, oficiile de legătură cu industria-OLI (OLI, asimilate ca şi centre de competenţă, inclusiv hub-uri şi centre regionale. Prin OLI se are în vedere sprijinirea măsurilor de intrenaționalizare (ex. adaptarea la modele de afaceri noi, adaptarea proceselor tehnologice de producţie la sistemele de certificare şi standardizare specifice pieţelor de export, etc.) pentru IMM-urile care activează în domeniile de specializare inteligentă, cu aplicare în domeniile competitive.), parcurilor științifice și tehnologice-PST, etc.

 

Tipuri de investiții și activități eligibile

A. Investiții în active corporale

 1. lucrări de construire/ extindere/ modernizare a spaţiilor de producţie/ prestare de servicii, inclusiv a utilităţilor generale aferente (alimentare cu apă, canalizare, alimentare cu gaze naturale, agent termic, energie electrică, PSI);
 2. achiziţionarea de echipamente tehnologice, utilaje, instalații de lucru, echipamente informatice, birotică, de natura mijloacelor fixe
 3. achiziţionarea de instalaţii/ echipamente specifice în scopul obţinerii unei economii de energie, precum şi sisteme care utilizează surse regenerabile (alternative) de energie pentru eficientizarea activităţilor pentru care a solicitat finanţare

BInvestiții în active necorporale (cunoştinţe tehnice, brevete, drepturi de utilizare, licențe, mărci comerciale, programe informatice, alte drepturi şi active similare)

C. Investiții în realizarea de instrumente de comercializare on-line a serviciilor/ produselor proprii ale IMM.

D. Investiţii de dezvoltare experimentală (dacă are personal calificat) şi/sau poate achiziţiona servicii de acest tip, astfel se concretizează rezultate obţinute din activităţi anterioare de cercetare, dezvoltare tehnică şi validare tehnică sau din idei brevetate, în scopul obţinerii unor produse noi sau pentru realizarea de noi procese.

 1. construirea şi testarea prototipurilor pentru produse/procese;
 2. realizarea şi operarea planurilor pilot constând în: evaluarea ipotezelor, elaborarea de noi formule de producţie, stabilirea de noi specificaţii de producţie, proiectarea unor echipemente şi structuri speciale cerute de noi procese, pregătirea instrucţiunilor de operare sau a manualelor pentru procese cu condiţia ca acestea să nu fie utilizate în scop comercial;
 3. activităţile necesare producţiei experimentale şi testării produselor şi proceselor (din producţia experimentală).
 4. achiziţionarea de servicii de consultanţă şi servicii echivalente folosite exclusiv pentru activităţile de dezvoltare experimentală.

E. Investiţii în alte activităţi de inovare:

 1. realizarea de studii tehnice (de fezabilitate) pregătitoare pentru activităţile de dezvoltare experimentală,
 2. obţinerea şi validarea drepturilor de proprietate industrială
 3. achiziţionarea de servicii de consultanţă pentru inovare: consultanță managerială, asistență tehnologică, servicii de transfer de tehnologie, protejare și comercializare a drepturilor de proprietate intelectuală și pentru acordurile de acordare a licențelor, servicii de consiliere referitoare la utilizarea standardelor,

F. Investiţii în activităţile de realizare a produsului (bun sau serviciu) sau procesului:

 1. elaborarea documentaţiei de introducere în fabricaţie/ de punere în funcţiune/ de operare/ de aplicare, etc ;
 2. pregătirea de fabricaţie/ de punere în funcţiune/ de operare (experimentări, testări, încercări, analize etc);
 3. revizuirea documentatiei tehnice de introducere în fabricatie/ punere în funcţiune/ operare/ aplicare, etc;
 4. punerea în fabricaţie/ funcţiune/ operare/ aplicare (executarea şi/sau exploatarea seriei „zero” a produsului ori a instalaţiei-pilot);
 5. exploatarea rezultatului cercetării /obiectului invenţiei prin realizarea lui pe scară largă;
Acest apel de proiecte se inchide pe data de 25 iunie 2018.

 

PNDR: Au fost publicate ghidurile in varianta consultativa aferente submasurilor 4.1, 4.2, 6.1 si 6.3 Finantare nerambursabilă de până la 1.000.000 euro pentru IMM-uri
Your Comment

Leave a Reply Now

Your email address will not be published. Required fields are marked *