Noi finanțări disponibile prin POR

În perioada următoare se intenționează relansarea unor apeluri aferente Axei prioritare 1 – Promovarea Transferului tehnologic, cât și promovarea unor noi linii de finanțare specifice tipologiei investiționale axei deja menționate, respectiv:

POR 1.1.A – Sprijinirea entităților de inovare și transfer tehnologic

Prioritatea de investiții 1.1 –Operațiunea A se va concentra pe dezvoltarea entităților de inovare și transfer tehnologic (ITT) din mediul urban și rural, din zonelele cu concentrare economică din regiunile mai puțin dezvoltate din România (Nord Est, Sud Est, Sud Muntenia, Sud Vest Oltenia, Vest, Nord Vest, Centru). Astfel, în cadrul prezentului apel de proiecte se pot depune proiecte pentru investițiile localizate pe teritoriul acoperit de regiunile de dezvoltare ale României, cu excepția regiunii de dezvoltare Bucureşti Ilfov.

Valoare finanțare: min. 75.000 EURO – max. 200.000 EURO

Intensitatea sprijiului nerambursabil:

Intensitatea maximă a ajutorului de stat regional Categoria în care se încadrează solicitantul[1]/ Regiunea de dezvoltare/ Perioada de aplicabilitate a intensității NE SE SM SV V NV C
2014-2020
% maxim din valoarea eligibilă a proiectului Întreprindere mare

 

Beneficiarii de drept public sunt consideraţi întreprinderi mari, în anumite condiții (buget și nr. locuitori)[2]

50% 50% 50% 50% 35% 50% 50%
% maxim din valoarea eligibilă a proiectului Întreprindere mijlocie 60% 60% 60% 60% 45% 60% 60%
% maxim din valoarea eligibilă a proiectului Întreprindere mică și micro 70% 70% 70% 70% 55% 70% 70%


Chelutuieli eligibile:

 • Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
 • cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului
 • cheltuieli pentru construcții și instalații
 • cheltuieli cu dotările (utilaje,echipamente cu și fără montaj, dotări)
 • cheltuieli cu active necorporale
 • cheltuieli cu organizarea de șantier
 • cheltuieli diverse și neprevăzute
 • cheltuieli cu auditul achiziționat de beneficiar pentru proiect
 • cheltuieli de informare, comunicare și publicitate
 • cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică
 • cheltuieli pentru consultanță
 • cheltuieli pentru comisioane, cote, taxe
 • cheltuieli cu servicii (organizare de evenimente si cursuri de formare, internaționalizare, crearea si actualizarea platformelor de tranzactionare pentru cererea si oferta de proprietate intelectuala, inovare de proces și produs, instrumente de comercializare online, certificarea sistemelor de management al calității, certificarea produselor, etc.)
 • Cheltuieli salariale

 

POR 1.1.B – Sprijinirea parcurilor tehnologice și științifice

Obiectiv Specific: Creşterea inovării în firme prin susţinerea entităților de inovare şi transfer tehnologic în domenii de specializare inteligentă.

Acțiuni sprijinite în cadrul prezentului apel de proiecte:

 • crearea şi dezvoltarea parcurilor științifice și tehnologice, respectiv, construcţia, extinderea şi/sau dotarea cu echipamente și software necesare prin raportare la definiția investiției inițiale
 • achiziționarea de servicii de transfer tehnologic specifice (altele decât cele oferite de angajații parcurilor științifice și tehnologice).

Valoare finanțare: min. 75.000 EURO – max. 200.000 EURO

Intensitatea sprijiului nerambursabil: 50% din valoarea eligibila a proiectului

Pentru componenta de minimis contributia programului este de maximum 90% din valoarea eligibila a cheltuielilor finantabile prin ajutor de minimis si în limita plafonului de minimis.

Solicitantul finanțării nerambursabile acordate este parteneriatul dintre:

 • membrii asocierii în participațiune constituită în conformitate cu prevederile legale în vigoare privind înființarea și funcționarea parcului științific și tehnologic
 • administratorul parcului cu rolul de a îndeplinire activitățile prevăzute de ordonanța 14/2002, în special pentru obținerea autorizației de funcționare a parcului tehnologic și științific și de administrare a patrimoniului acestuia.

În cadrul acordului de parteneriat se desemnează liderul de proiect/de parteneriat responsabil pentru implementarea proiectului.  Liderul de proiect/de parteneriat este membru al asocierii in participatiune, care dispune de drepturile necesare obtinerii autorizatiei de construire asupra  imobilului pe care se realizeaza investiția. Dacă acest membru al asocierii poate realiza și indicatorii proiectului aferenți transferului tehnologic, componenta de minimis va fi implementată tot de către acest membru al asocierii, in caz contrar se va desemna un alt membru .

Asocierea in participațiune trebuie să existe la data încheierii acordului de parteneriat în vederea depunerii cererii de finanțare în cadrul prezentului apel, inclusiv pentru situația in care se crează un parc științific.

 

POR 1.1.C – Sprijinirea IMM pentru implementarea unor transferuri tehnologice ca rezultate ale cercetării

Obiectiv Specific: Creşterea inovării în firme prin susţinerea entităților de inovare şi transfer tehnologic în domenii de specializare inteligentă.

În condiţiile unei dezvoltări tehnologice rapide, cu efecte directe asupra ciclului de viaţă al produselor şi al tehnologiilor, IMM-urile trebuie să răspundă cerinţelor unor pieţe în continuă evoluţie. Sectorul IMM este cel mai afectat, din cauza orientării relativ slabe către activităţi productive, accesului redus la capital, tehnologie şi infrastructură, a adaptabilităţii la nevoile pieţei prin inovare şi datorită nivelului scăzut al abilităţilor manageriale. Nivelul scăzut de complexitate şi puterea de cumpărare scăzută ale pieţei interne nu îndeamnă companiile spre certificare, afectându-le capacitatea de adaptare la standardele impuse de integrarea în UE şi de concurenţă într-un context al globalizării. Cercetarea şi transferul tehnologic sunt sub – finanţate, fiind insuficient orientate către cerere şi lipsite de infastructuri adecvate care să permită ca rezultatele cercetării să se transforme în inovare aplicată.

În acest context, se vor finanța în cadrul unei scheme de minimis, IMM-uri care doresc să achiziţioneze rezultatele cercetării în domeniile:

 • Bioeconomie
 • Tehnologii informaționale şi de comunicații, spațiu și securitate
 • Energie, mediu şi schimbări climatice
 • Eco-nano-tehnologii și materiale avansate
 • Sănătate
 • Alte domenii identificate la nivel regional

Valoare finanțare: min. 25.000 EURO – max. 200.000 EURO

Intensitatea sprijiului nerambursabil: 90% din valoarea eligibila a proiectului

Forma de constituire a solicitantului este parteneriatul dintre:

 • societate sau o societate cooperativă
 • entitate de inovare și transfer tehnologic (ITT) constituită în conformitate cu prevederile legale în vigoare

 

POR 1.2 – Dezvoltarea unui model conceptual inovativ – Proof of concept

Proiectul se referă la creșterea gradului de inovare al companiei prin implementarea unui concept inovativ (Proof-of-Concept) în domeniile de specializare inteligentă, respectiv:

 • Bioeconomie
 • Tehnologii informaționale şi de comunicații, spațiu și securitate
 • Energie, mediu şi schimbări climatice
 • Eco-nano-tehnologii și materiale avansate
 • Sănătate
 • Alte domenii identificate la nivel regional

Valoare finanțare: min. 25.000 EURO – max. 200.000 EURO

Intensitatea sprijiului nerambursabil: 90% din valoarea eligibila a proiectului

Propunerile de proiecte trebuie să se încadreze într-una din situațiile următoare:

 • se pornește de la un demonstrator experimental de laborator (TRL 3) și se concretizează un model conceptual inovativ printr-o tehnologie validată în laborator (TRL 4) (se parcurge o etapă de dezvoltare)
 • se pornește de la un demonstrator experimental de laborator (TRL 3) și se concretizează un model conceptual inovativ printr-o tehnologie la scară redusă sau mărită validată ca un ansamblu unitar cu reproducerea prin similitudine a condițiilor reale de funcționare (TRL 5) (se parcurg două etape de dezvoltare).

Prin intermediul acestei finantari vor fi sprijinite activități specifice cu caracter inovativ realizate de IMM-uri cu scopul principal de a demonstra funcționalitatea și de a verifica un anumit concept de produs, serviciu sau proces care poate fi realizat si pus pe piață.

Solicitantul TREBUIE SA DEMONSTREZE că proiectul are în vederea realizarea unei cercetări inovative privind nivelul de dezvoltare tehnologică  cu scopul de a demonstra trecerea temei de cercetare de la TRL 3 la TRL 4 și/sau TRL5 cu scopul de a demonstra funcționalitatea și de a verifica un anumit concept de produs, serviciu sau proces care poate fi realizat și pus pe piață. Solicitantul trebuie să demonstreze necesitatea activităţilor propuse spre finanţare pentru atingerea scopului proiectului.

Pentru servicii complete de consultanță în accesarea de fonduri nerambursabile, ne puteți contacta folosind una dintre modalitățile de mai jos:
📲 0747 010 793 sau 0741 611 113
📧 office@zagodevelopment.ro
💻 https://zagodevelopment.ro/contact/

 

 

Finanțare între 2-6 milioane EURO pentru întreprinderile mici și mijlocii din toată țara Iată care sunt posibilitățile de finanțare pentru IMM-uri în perioada următoare!
Your Comment

Leave a Reply Now

Your email address will not be published. Required fields are marked *